Haber Detayı
04 Ocak 2013 - Cuma 16:49 Bu haber 1683 kez okundu
 
İLAN
Resmi İlan Haberi
İLAN

  Kamu Hastane Birliği SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TIBBİ GAZ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2012/192891 1- İdarenin a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ 1. EMLAK SOKAK 99  64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK b) Telefon ve faks numarası : 2762167000 - 2762238477 c) Elektronik Posta Adresi : usakmerkezisatinalmabirimi@hotmail.com ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Uşak İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Banaz İlçe Devlet Hastanesi c)Teslim tarihi : İdare ile yüklenici arasında sözleşme yapıldıktan sonra, yüklenici malı Banaz İlçe Devlet Hastanesi ilk siparişinden sonra söz konusu mal; tüpler içinde taşınan ve kullanılan gaz olduğundan, hastanenin kullanım hızına göre GAZ TÜPLERİ devamlı takip edilerek yüklenici tarafından bizzat hastanede Tıbbi Gaz deposunda usulüne uygun olarak değiştirilecektir. Gaz Tüplerinin değişiminden ve kontrolünden yüklenici firma sorumludur. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uşak Devlet Hastanesi F Blok Satın Alma Birimi İhale Odası b) Tarihi ve saati : 09.01.2013 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1) Yüklenici firma Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı oksijen üretme izin belgesine sahip olacak ve bu belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır. Yüklenici firma direk üretici bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum izin belgesini ve bayi kendisinin yine Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum izin belgesini, bayisi olduğu üreticinin yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ihale dosyasında sunacaklardır. 2) Firma ihalekonusu mala ilişkin mevzuat gereği öngörülen medikal gazlar için kalite kontrol belgesi TSE belgesini ihale dosyasında sunacaklardır. 3) Firma İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenmiş medikal Gaz Depolama Ve Dağıtım İzin Belgesine ihale dosyasında sunacaklardır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 37 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI BANAZ ŞUBESİ TR87000100025636389045 IBAN NOLU HESABA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Uşak Devlet Hastanesi F Blok Satın Alma Birimi İhale Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (B.İ. 2012/1846)
Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı